mijn praktijkruimte, link naar 'Home'  
 
   
     
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving. Ik heb onderstaande deontologische code ondertekend. Dit is een verzameling van regels waaraan ik mij in de uitoefening van mijn beroep beloof te houden. Deze gedragscode doet dienst als kwaliteitsbewaking en voor de behartiging van de belangen van mijn cliënten.

Gedragscode van de beroepsvereniging VVTIV

INLEIDING

 1. Een beroepscode kan worden omschreven als de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan en te worden nagelaten jegens collega-beroepsuitoefenaars, de cliënt en anderen.
 2. Gedragsregels kunnen worden omschreven als richtlijnen voor wat in de betrokken beroepsgroep en de maatschappij wordt beschouwd als goed professioneel gedrag.
 3. De term I.V.-therapeut staat voor ‘therapeut in de Interactionele Vormgeving’.
 4. Gelieve overal het woord I.V.-therapeut tevens te lezen als I.V.-therapeute, en alle andere mannelijke vormen (zoals hij, hem, zijn, etc.) tevens als vrouwelijke (zij, haar, etc.)

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving vzw (V.V.T.I.V.) is een beroepsvereniging die mogelijkheid biedt aan afgestudeerde studenten, die de therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving met goed gevolg voleindigd hebben, om zich te laten registreren. De vereniging kent ook leden, ereleden en ondersteunende leden.
 2. Alle onderstaande bepalingen hebben alleen betrekking op de geregistreerde leden, vanaf nu hier leden genoemd.
 3. De leden verbinden zich ertoe de gedragsregels te volgen en de klachtenprocedure te onderschrijven.
 4. De leden bezorgen de vereniging bij hun aanvraag tot registratie de volgende gegevens
  • personalia
  • opleidingen, studierichting(-en), getuigschriften: allen met datum
  • specialisatie en belangstelling
 5. De Raad van Beheer neemt in eerste instantie aan dat de verstrekte gegevens juist zijn. In geval van twijfel gaat de Raad tot verificatie over. Zonodig raadpleegt de Raad de klachtencommissie.
ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE BEROEPSUITOEFENING
 1. De I.V.-therapeut zal, voor zover zijn bevoegdheden reiken, er naar streven elke cliënt de meest adequate begeleiding te geven. Het uitoefenen van de I.V.-therapie impliceert het begeleiden van mensen in het herwinnen of gewinnen van hun menselijk functioneren binnen hun sociaal-culturele context (herstel, ontwikkeling, verbondenheid, zingeving).
 2. De I.V.-therapeut behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden, door die te toetsen aan de ontwikkelingen in de psychotherapie.
 3. De I.V.-benadering staat voor een integratieve en eclectische benadering. Verdieping in een bepaald gebied van de psychotherapie zal de brede kijk op het totale vakgebied niet mogen beperken. De I.V.-therapeut zal immers, indien gewenst, van andere therapeutische mogelijkheden dan van zijn specifieke voorkeuren gebruik moeten kunnen maken of adequaat dienen te verwijzen naar een collega.
 4. De I.V.-therapeut onthoudt zich van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen (bvb. medicatie, het stellen van een diagnose bij psychopathologie). Indien de therapeut het vermoeden heeft dat verwijzing naar andere disciplines van de gezondheidszorg noodzakelijk is, is hij verplicht de cliënt hierop te wijzen.
 5. De I.V.-therapeut is te allen tijde gehouden aan wettelijke bepalingen gesteld door de Europese en Belgische wetgevers, daar waar de wet hier niet in voorziet zal de therapeut gehouden zijn te handelen in overeenstemming met de bepalingen in de beroepscode voor I.V.-therapeuten. Hij/zij zal geen handelingen verrichten, welke in strijd zijn met de beroepsethische opvattingen of gedragsregels welke voor medische of paramedische beroepsgroepen gelden.
 6. In die gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de I.V.-therapeut om in de geest van de regelgevers te handelen.
ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE RELATIE CLIËNT -THERAPEUT
 1. De I.V.-therapeut zal cliënten naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
 2. De I.V.-therapeut zal in de begeleiding en bij het maken van hypotheses rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de cliënt. Bij al het handelen van de I.V.-therapeut zullen de belangen van de cliënt prevaleren, zonder onderscheid te maken in nationaliteit, ras, geloof, leeftijd, geslacht, politieke of sociale status.
 3. Gewild of ongewild door de cliënt neemt de I.V.-therapeut op enigerlei wijze kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Te allen tijde zal hij/zij dit vertrouwen dienen te respecteren. De leden zijn verplicht zich aan een absoluut beroepsgeheim te houden, wat wil zeggen dat alle informatie die hen in verband met de uitoefening van het beroep bekend wordt, geheim moet blijven. Dit is niet van toepassing indien er sprake is van misdrijven of pogingen daartoe zoals in het wetboek van Strafrecht omschreven.
 4. De I.V.-therapeut behoort de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt respecteren. Hij/zij heeft de plicht in samenwerking met de cliënt en/of zijn omgeving gestalte te geven aan de bevordering of het herstel van het welbevinden van de cliënt met zijn omgeving middels de activering van diens eigen mogelijkheden en ondersteunende hulpbronnen.
 5. De I.V.-therapeut zal het recht op vrije keuze van therapeuten door de cliënt eerbiedigen. Dit houdt in dat de cliënt de relatie met de behandelend therapeut kan verbreken.
 6. De I.V.-therapeut heeft de vrijheid om een bepaalde cliënt niet in behandeling te nemen. De I.V.-therapeut kan, indien nodig de relatie met de cliënt verbreken, mits hij/zij zorgt voor adequate vervanging of verwijzing.
 7. De I.V.-therapeut kan de cliënt wijzen op een eventuele wachttijd. Indien de cliënt niet binnen een redelijke termijn in begeleiding kan worden genomen, zal de I.V.-therapeut de betreffende cliënt adviseren naar een collega therapeut te gaan.
 8. De I.V.-therapeut mag/zal onder geen enkele omstandigheid een seksuele relatie aangaan die op enige manier in verband staat met de privé-sfeer van de cliënt, in welke vorm dan ook. Niet tijdens maar ook niet na diens begeleiding, tenzij deze naar eer en geweten volledig is afgesloten in de geest van deze beroepscode en verdere begeleiding van de cliënt niet meer wenselijk of noodzakelijk is.
 9. Indien er een geschil ontstaat tussen I.V.-therapeut en cliënt is de therapeut gehouden aan het reglement klachtrecht en verplicht de cliënt in kennis te stellen van voornoemd recht.

ASPECTEN IN RELATIE TOT COLLEGAE THERAPEUTEN EN ANDERE HULPVERLENERS

 1. De I.V.-therapeut past een vorm van collegiaal overleg (bv. supervisie of intervisie) toe over zijn werk met cliënten. Dit overleg dient reflectie op het eigen werk mogelijk te maken en een verantwoorde uitoefening van het begeleidingswerk te stimuleren. De gegevens van de cliënt worden anoniem ingebracht.
 2. De I.V.-therapeut zal ernaar streven een goede samenwerking in stand te houden/tot stand te brengen met andere collega therapeuten en werkers op het terrein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.
 3. De I.V.-therapeut toont bereidheid tot samenwerking en het verstrekken van goede wederzijdse informatie. Wordt door een therapeut aan een collega een rapport uitgebracht, dan vermeld deze in dat rapport alleen dat, wat voor hulpverlening ten diensten van het therapeutisch doel en rekening houdend met de cliënt, noodzakelijk is. Het rapporteren aan collega kan uitsluitend met toestemming van de cliënt geschieden.
 4. Waar de I.V.-therapeut in ruimer dienstverband werkzaam is, hetzij met medici, paramedici, dan wel beoefenaren van geheel andere beroepen, dan gelden ten aanzien van collegae/teamgenoten vanzelfsprekend dezelfde gedragsregels als t.a.v. collega’s I.V.-therapeuten.
 5. De I.V.-therapeut zal met respect omgaan met kritiek op collega’s ten opzichte van zijn cliënteel. Hij zal een ruim perspectief in zijn oordeelvorming bewaken en indien nodig de gepaste kanalen gebruiken voor het melden van eventuele beroepsethische klachten.

KLACHTENPROCEDURE

 1. Ter waarborging van de kwaliteit van het begeleidingswerk van geregistreerde leden en ter bescherming van de belangen van hun cliënten wordt een klachtenprocedure ingesteld.
 2. De Raad van Beheer van de V.V.T.I.V. vzw benoemt onder zijn leden een commissie waarin tenminste drie leden stemgerechtigd zijn. Niet aanwezige stemgerechtigde leden kunnen een volmacht geven.
 3. Cliënten en derden kunnen bij het secretariaat van de V.V.T.I.V. schriftelijk een klacht indienen jegens een geregistreerd lid met betrekking tot diens gedrag in de begeleidingsrelatie.
 4. De commissie onderzoekt de klacht en doet binnen de maand uitspraak of zij de klacht gegrond vindt. Zij kan eventueel besluiten tot een waarschuwing, een berisping en/of een tijdelijke schorsing, dan wel een definitieve uitsluiting als lid van de V.V.T.I.V..
 5. De commissie doet haar uitspraak na het horen van alle partijen en brengt haar beslissing met argumentatie bij de Raad van Bestuur van de V.V.T.I.V..
 6. Alle partijen kunnen in beroep gaan over de uitspraak van de commissie en kunnen als dusdanig een bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de V.V.T.I .V., waarna deze zich zal beraden met de hulp van een onafhankelijke expert, waarmee alle drie de partijen akkoord gaan (therapeut, cliënt en de Raad van Bestuur). De Raad van Bestuur doet uitspraak binnen de twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift.
 7. Alle uitspraken van de commissie zijn bindend jegens de V.V.T.I.V.
 8. Alle uitspraken van de voltallige Raad van Bestuur van de V.V.T.I.V. (of vertegenwoordigd via een volmacht) zijn bindend voor de commissie.
 9. De commissie kan in overleg met de voltallige Raad van Bestuur (of vertegenwoordigd via een volmacht) nieuwe gedragsregels opstellen. Deze moeten kunnen bekrachtigd worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering.
 
       
 
[Home] [Wie ik ben] [Afspraak] [In Therapie]
[Faq] [Links] [Contact] [Film] [Zendo] [Schrijfsels]